Plan voor onderwijshuisvesting

OLDENZAAL - Het Oldenzaalse college van B&W heeft het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld. In goed overleg met de diverse schoolbesturen is gekeken naar hoe hun behoefte aan ruimte de komende jaren het beste opgelost kan worden.

De gemeente ging dan ook veelvuldig in gesprek met de besturen van het primair en voortgezet onderwijs. Hierbij kwamen natuurlijk de nodige uitdagingen aan bod. Scholen moeten qua huisvesting immers ook voldoende maar niet teveel ruimte hebben. En panden zijn op termijn ook afgeschreven, waardoor kansen ontstaan voor nieuwbouw. Wethouder van Onderwijs Rob Christenhusz: “Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Want in een gezonde leeromgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. De kinderen zijn de toekomst! Ik ben erg blij dat we samen met de schoolbesturen erin zijn geslaagd om dit omvangrijke huisvestingsplan vast te stellen.”

Toekomstbeeld
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) geeft een totaalbeeld van de huisvestingsopgave van het onderwijs in Oldenzaal voor de komende twintig jaar. Iedereen heeft hierin zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, die nauw met elkaar samenhangen. Gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. De schoolbesturen hebben hun verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. Met het IHP wordt in kaart gebracht waar Oldenzaal nu mee te maken heeft qua huisvesting, welke ontwikkelingen er zijn en wat dit voor huisvesting betekent.

Speerpunten
De opgave is groot. Er moeten komende jaren grote investeringen worden gedaan om ambities waar te maken. In de eerste vier jaar ligt de prioriteit bij de verhuizing van de Zevenster naar het Blikpunt, de vernieuwbouw van de Franciscusschool en de vernieuwbouw van de Drie-eenheidsschool. Daarnaast worden er haalbaarheidsonderzoeken opgestart voor scholencomplex de Essen en het Twents Carmel College locatie Lyceumstraat. Vooruitlopend op het IHP is al gestart met de nieuwbouw van de Nutsschool aan de Hengelosestraat. De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. Rob Christenhusz: “We hebben een belangrijke stap gezet, maar dit is het begin. We hebben nu een duidelijke visie staan over hoe we zorgen voor gezonde en duurzame schoolgebouwen in Oldenzaal. Waarvan het gebruik ook past bij de onderwijsvisie van alle verschillende schoolbesturen.” Het college van B&W legt het IHP eind maart voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Het plan wordt eerst tijdens het Politiek Forum van 8 maart besproken.

Meer berichten
 
Auto zoeker